Lover for Kristen Forening for Helsepersonell

§1. Navn
Foreningens navn er Kristen Forening for Helse-personell (KFH).

§2. Formål
1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
         a) Å utdype det kristne fellesskap.
         b) Å be for sine arbeidsplasser.
         c) Å tilby litteratur
2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.

§3. Medlemskap
Enhver kristen fra alle yrkesgrupper innen helsesektoren kan bli medlem.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 år, tilskrives og evt. slettes.

§4. Lokal organisasjon
Der det er flere medlemmer på et sted søker en å danne lokalforening og/eller bønnegrupper.
Lokalforeningens styre består av 3-5 medlemmer med to suppleanter etter medlemstallets størrelse.
Funksjonstida er 2 år med adgang til gjenvalg. Av styremedlemmene går halvparten ut hver gang.
Leder, nestleder, referent og kasserer velges av og blant styret, men kasserer kan også engasjeres utenom styret.
Møtene holdes så ofte foreningen finner det hensiktsmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Årsmøte holdes innen utgangen av januar måned.
Bønnegruppene velger en kontaktperson som står i forbindelse med landsstyret.

§5. Sentral organisasjon
De som velges til landsstyret må være medlemmer av KFH.
Landsstyret består av leder og 4 styremedlemmer.
Det velges 2 styremedlemmer annet hvert år. De velges for 4 år.
Lederen velges for 2 år ved eget valg og kan gjenvelges.
Landsstyret skal ha 3 suppleanter, som velges for 2 år ved eget valg.
Nestleder og referent velges av og blant styret.
Kasserer/regnskapsfirma godkjennes av landsstyret
Leder, nestleder og sekretær fungerer som arbeidsutvalg.
Landsstyret samles minst 2 ganger i året.
Senterleder, reisesekretær og redaktør innkalles uten stemmerett.

§ 6. Landsmøte
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert 2. år.
Tidspunktet bekjentgjøres i medlemsbladet i god tid.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, sendes landsstyret 3 måneder på forhånd.
Landsstyret gjør kjent for medlemmene de saker som skal behandles på Landsmøtet minst 1 måned på forhånd.
Valgene foregår skriftlig.
Lovendringer kan bare foretas på landsmøtet og krever 2/3 flertall.
Kristen Forening for Helsepersonell er tilsluttet Healthcare Christian Fellowship International.

§7. Kommunikasjon
Årsrapport fra lokalforeningene/gruppene sendes landsstyret innen 1. februar. Lokalforeningene/ gruppene sender minst 25% av samlede inntekter tillandsstyret.
Det øvrige anvendes i samsvar med foreningens formål.
Kontingenten betales innen 1. mars.
Medlemsbladet kommer ut fire ganger i året

§ 8. Oppløsning
Landsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte at foreningen skal oppløses.
Etter slik beslutning skal Landsmøtet bestemme hvordan foreningens midler og verdier skal disponeres. De instanser/organisasjoner/tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha en formålsparagraf som samsvarer med foreningens formål.

Revidert 9. juli 2019