Anbefalt litteratur

Roy Godwin og Dave Roberts
Strømmer av nåde

Prokla-Media 2017

Roy Godwin og Dave Roberts
Velsignelsens vei

Prokla-Media 2018


Dahle, Sølvi & Torgauten, Tor Ivar. (2010)
Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse: Rettigheter og tilrettelegging.

Universitetsforlaget.
Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger kan ivareta retten til tros- og livssynsutøvelse.

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Veiledningshefte utgitt av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Kirkerådet for den norske kirke i samarbeid med Helsedirektoratet, Divisjon primærhelsetjenester. November 2013.
Kan lastes ned fra nettstedet: www.deltakelse.no

Schmidt, H. (2009)
Har du tid til det, da?: om åndelig omsorg i sykepleien.

Folio Forlag
Revidert utgave: (2014). Fagbokforlaget.
Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger.

Marie Aakre (2016)
Jakten på dømmekraft - praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten

Gyldendal akademisk forlag.
Marie Aakre har i denne boken  greid å sette ord på hvor viktig  klokskap, moral, etikk, verdier og dømmekraft er for den som arbeider i helsevesenet.

Tove Giske, Pamela H. Cone (2019)
Å ta vare på heile mennesket, ei handbok i åndeleg omsorg

Det Norske Samlaget
Dette er ei handbok som er utvikla for sjukepleiarstudentar og sjukepleiarar i alle delar av helsetenesta.

Oppdatert kvalitetsprosedyre februrar 2014

Denne linken viser hvordan de på en arbeidsplass har tatt grep for å sikre at personer som mottar pleie-og omsorgstjenester, blir møtt helhetlig og med respekt, også på det åndelige plan.


Sammendrag av Kristina Berg Torskenæs sin doktorgrad, norsk
Her ligger et sammendrag av Kristina berg Torskenes sin doktorgrad "Den åndelige dimensjonen i sykepleien" på norsk  for den som er interessert.

Selve avhandlingen er på engelsk. Den kan bli kjøpt gjennom å kontakte KFH via nettsiden eller på e-mail.