Handlingsplan 2021 - 2023


I alt arbeid ønsker vi å følge Guds plan og gå den veien Han åpner for oss, skritt for skritt. Det handler om Hans agenda, ikke vår.
 

KFH SIN VISJON:

Et helsevesen som møter sine pasienters/beboeres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov med en faglig forsvarlig kompetanse.
Visjonens sentrale verdier er nestekjærlighet, barmhjertighet, rettferdighet og sannhet. Vi ønsker at alle pasienter/beboere skal oppleve å bli sett og hørt som hele mennesker.


A. KFH arbeider for å nå visjonen gjennom: 

1.Bønn. 

Vi drømmer om at det skal finnes et nettverk av bønn på/for alle institusjoner og sykehus i landet vårt. Viktig å be for både pasienter/beboere, pårørende og ansatte.

Det sentrale under bønn er å se ting fra Guds perspektiv, og å bli leda av Den Hellige Ånd.

 

Mål for 2-årsperioden:

·        7 nye bønnegrupper, spesielt i de største byene. Prioritere de største sykehusene, der det er størst sannsynlighet for mange kristne. Vi ønsker også nye grupper på mindre plasser, der det finnes medlemmer og andre som er interesserte. Følge prinsippet om å gå der Gud åpner en vei.

·       Styrke og bygge de gruppene som finnes gjennom relasjons- og nettverksbygging.

·       Sigrun Sollien er nasjonal bønnekordinator.

·       Arbeide for å bygge et nasjonalt bønneteam.

·       Anne Marit Dugstad har ansvar for utsending av bønnebrevet «Trumpet Call» og invitasjon til europeiske/globale bønnesamlingarpå Zoom.

·      Utvikle nettverk der eldre pensjonerte ber for yngre yrkesaktive. Tilrettelegge for at yngre nyutdanna får kontakt med eldre med erfaring, som kan veilede og be, som en slags mentor.

Kontaktperson:Anne Berit Emmerhoff, som blir del av nasjonalt bønneteam.

 

 2.Kurs/Foredrag:
 Saline Prosess

Et kurs for den som ønsker å formidle Jesu Kjærlighet med respekt og varsomhet.

·       Fortsette og utvikle kontakten med Alet og 2 norske leger. Saline team?

·       Be om at Gud forbereder og åpner dører for kurs i Saline Prosess i Norge.

·       Prøve ut Nordisk Saline kafe på Zoom i samarbeid med Nordisk koordinator.

·       Gjøre kursmappa bedre og mer tilpassa norske forhold og språk.

Kontaktperson: Anne MaritDugstad

 

Åndelig omsorg

Foredrag/gruppearbeid om nøkler til åndelig omsorg.

Kontaktperson: Kristina Berg Torskenæs.

 

Utvikle velsignelsestjenesten over helsevesenet i Norge.

·       Være med på LHOP samlinger med Anne de Leyser

·       Tilby kurset «THE BLESSINGS COURSE» av Roy Godwin

 

Fokus på lovverk som underbygger kristne verdier/behovet for åndelig omsorg

·       Utvikle kontakt og samarbeid med «Kraft-Det nytter» og deres kurstilbud.

·       Artikler i KFH-kontakt.

·       Tema på en lørdagssamling i Oslo sommer 2022?

 

Fokus på psykisk helse.

·       Artikler i KFH-kontakt.

·       Tema på landsmøtet i 2023? Varighet: Fredag-søndag.

 

B. Ressurser:

Enkeltmedlemmer
Lokalgruppene/bønnegruppene
Landsstyret
KFH Ung
Bygge PR-team?
KFH en røst ut i samfunnet?
           KFH-kontakt/nyhetsbrev.
           Skriftlig materiell/PR materiell
           Nettsiden.
           Facebook
            Instagram
Bygge bønneteam?
Bygge administrativt team?

           

Gjennom ressursene kan vi spre KFH-visjonen ved å:

·       Verve medlemmer, minst 35 nye for 2-årsperioden.

·       Besøke eksisterende grupper.

·       Etablere grupper på nye steder, minst 7 nye for 2-årsperioden.

·       Få kontakt med kristent helsepersonell ved å besøke ulike menigheter.

·       Ha Stand på Sommer Oase.

·       Bli intervjua av aviser/kristne TV-kanaler.

·       Besøke sykehus og helseinstitusjoner.

·       Arrangere åpne møter og temakvelder.

 

 

C. Andre ting:

KFH samarbeider med organisasjoner som har lignende formål i Norge (KFSS, NKLF, SMR), Norden, Europa og internasjonalt.  

KFH er medlem i Healthcare Christian Fellowship International (HCFI).
HCFI tilbyr deltakelse i bønnenettverk, ulike kurs, samlinger og «outreaches».
Kontaktperson: Anne MaritDugstad. 

KFH er støttepartner for Menneskeverd. 

KFH har et husstyre for KFH sin leilighet i Hegdehaugsveien 5A i Oslo.
Husstyret skal  jobbe for at Senterleiligheten kan tjene KFH sine formål og visjon.
Kontaktperson: Kristina Berg Torskenæs

 

Revidert høst 2021