Landsstyret 2015 - 2017

Anne Marit Dugstad
Leder
Britt Marie Slåttebrekk
Nestleder
Katrina Hjermann
Sekretær
Ingrid Økesveen
Web-ansvarlig
Sigrunn Sollien
Bønnekoordinator
Kristina Berg Torskenæs
1. suppleant
Eli Solberg
2. suppleant
Trond Hodne
3. suppleant

Senterleder

Sandra Kristine Ingebregtsen

Handlingsplan 2015-2017

Kristent helsepersonell bevisstgjøres til å se sitt ansvar i bønn og aktivt arbeide for at KFH-visjonen blir kjent i helsesektoren, spesielt blant kristent helsepersonell.

Hvordan gjør vi KFH mer kjent slik at målsettingen blir oppfylt?

Middel:
  • Hjemmesiden
  • Landsstyret
  • Lokalgruppene
  • Enkelte medlemmer

1. Besøksvirksomhet: Landsstyremedlemmer besøker gruppene for å gi inspirasjon til medlemmer og annet helsepersonell. Samarbeider med kontaktpersoner for å etablere møter på nye steder. Arbeider for å få kontakt på nye steder.

2. Landsstyret samarbeider med organisasjoner som har lignende formål i Norge, Norden og internasjonalt.

3. Planlegger og gjennomfører landsmøter hvert annet år, i samarbeid med de lokale gruppene.

4. Arbeider med å utvikle undervisningsmateriell og å undervise. Utvikle Saline Prosess, arrangere Salinekurs og trene Saline-undervisere. Utvikle og gi tilbud om å holde foredrag om åndelige behov.

5. Lokale grupper kan arrangere åpne møter, bønnemøter og temakvelder.

6. Enkeltmedlemmer forteller om KFH, deler ut blader, brosjyrer til kollegaer og andre når det gis mulighet. Samarbeider med sykehusprest der det lar seg gjøre.

7. Arbeide med å utvikle strategier for å få kontakt med ulike menigheter for å spre KFH-visjonen der, først og fremst til ledere og helsepersonell.

8. KFH inspirerer kristent helsepersonell til å danne små bønnegrupper på sine arbeidssteder. En av styremedlemmene sitt oppdrag er å koordinere bønnearbeidet i KFH, og å ha kontakt med det nordiske og internasjonale HCFI bønnenettverket.

9. HCFI-Norden har egen koordinator. Det er ønskelig med årlige besøk for å styrke samarbeidet i Norden. Gjennom nordisk koordinator samarbeider KFH med Heathcare Christian Fellowship International (HCFI).

Lover for Kristen Forening for Helsepersonell

§1. Navn
Foreningens navn er Kristen Forening for Helse-personell (KFH).

§2. Formål
1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for:
          a) Å utdype det kristne fellesskap.
          b) Å be for sine arbeidsplasser.
          c) Å tilby litteratur 
2. Å bidra til at kristent helsepersonell blir trygg på eget verdigrunnlag og det kristne menneskesyn, for å formidle Jesu kjærlighet.
3. Å inspirere helsepersonell til å ivareta pasienters/klienters/brukeres åndelige behov.

§3. Medlemskap
Enhver kristen fra alle yrkesgrupper innen helse- sektoren kan bli medlem. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 ar tilskrives og evt. slettes.

§4. Lokal organisasjon
Der det er flere medlemmer på et sted søker en å danne lokalforening og/eller bønnegrupper.
Lokalforeningens styre består av 3-5 medlemmer med to suppleanter etter medlemstallets størrelse. Funksjonstida er 2 ar med adgang til gjenvalg. Av styremedlemmene gar halvparten ut hver gang.
Leder, nestleder, referent og kasserer velges av og blant styret, men kasserer kan også engasjeres utenom styret.
Møtene holdes sa ofte foreningen finner del hensiktsmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Årsmøte holdes innen utgangen av januar måned.
Bønnegruppene velger en kontaktperson som star i forbindelse med landsstyret.

§5. Sentral organisasjon
De som velges til landsstyret må være medlemmer av KFH.
Landsstyret består av leder og 4 styremedlemmer.
Lederen velges for 2 ar ved eget valg og kan gjenvelges.
Landsstyrer skal ha 3 suppleanter som velges for 2 år ved eget valg.
Nestleder og referent velges av og blant styret.
Kasserer/regnskapsfirma godkjennes av landsstyret
Leder, nestleder og sekretær fungerer som arbeidsutvalg.
Landsstyret samles minst 2 ganger i året.
Senterleder, reisesekretær og redaktør innkalles uten stemmerett.

§ 6. Landsmøte
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert 2. år. Tidspunktet bekjentgjøres i medlemsbladet i god tid. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes landsstyret 3 måneder på forhand.
Landsstyret gjør kjent for medlemmene de saker som skal behandles på landsmøtet minst 1 måned på forhand.
Valgene foregår skriftlig.
Lovendringer kan bare foretas på landsmøtet og krever 2/3 flertall.
Kristen Forening for Helsepersonell er tilsluttet Healthcare Christian Fellowship International.

§7. Kommunikasjon
Årsrapport fra lokalforeningene/gruppene sendes landsstyret innen 1. februar. Lokalforeningene/ gruppene sender minst 25% av samlede inntekter tillandsstyret. Det øvrige anvendes i samsvar med foreningens formal.
Kontingenten betales innen 1. mars.
Medlemsbladet kommer ut fire ganger i aret

§ 8. Oppløsning
Landsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte at foreningen skal oppløses. Etter slik beslutning skal Landsmøtet bestemme hvordan foreningens midler og verdier skal disponeres. De instanser/organisasjoner/tiltak som blir tilgodesett, må imidlertid ha en formålsparagraf som samsvarer med foreningens formål.

Revidert 5. august, 2011